Formulár žiadosti o výpis z bankového účtu citibank

6762

žiadosti o platbu vo forme predfinancovania. Štatutárny orgán/zástupca konečného prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť. Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou. Uviesť všetky doklady potvrdzujúce zúčtovanie predfinancovania, napr. výpis z bankového účtu.

Pri štátnych rozpočtových organizáciách sa identifikácia čísla bankového účtu spravidla nevypĺňa. Identifikácia bankového účtu je uvedená iba v prípade, že platobná jednotka vyzve konečného prijímateľa (štátnu rozpočtovú organizáciu), aby si otvoril pre rok 2005 účet dofinancovania programov. KP/PP uvedie zostatok na účte deklarovaný výpisom z bankového účtu vygenerovaného k poslednému dňu reportovacieho obdobia zúčtovaného v PIR, resp. najneskôr ku dňu schválenia žiadosti o platbu na úrovni KP/PP. KP/PP sem uvedie číslo zhodné s podkladom - prílohou č. 2- výpisom z osobitného bankového účtu. Výpis z účtu.

Formulár žiadosti o výpis z bankového účtu citibank

  1. Britský návod na inštaláciu sadrokartónu
  2. Sprievodca obchodovaním s opciami wsb
  3. 120000 inr v usd
  4. Online výmena bánk banka
  5. Dátum spustenia fb libra
  6. Domovská ikona kopírovanie a vkladanie
  7. Predpoveď ceny akcií hvn
  8. Zadarmo doge coin
  9. Brazílske zaisťovacie fondy

o vašom účte uvedených vo formulári žiadosti, ako je meno príslušnému združeniu bankových kariet poskytnú. I. BEŽNÉ ÚČTY A SÚVISIACE BANKOVÉ PRODUKTY / CURRENT ACCOUNTS AND RELATED BANK PRODUCTS Výpisy. Account Statements. Elektronický výpis.

Majiteľa bankového účtu prosíme, aby zo svojej mailovej adresy napísal prehlásenie na info@fumbi.network, že ide o Vaše finančné prostriedky. Ak zamýšľate tento účet využívať aj na ďalšie vklady, prosíme Vás, aby majiteľ bankového účtu pripojil prehlásenie, že aj pri ďalších vkladoch ide o Vaše finančné prostriedky.

Formulár žiadosti o výpis z bankového účtu citibank

doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti), f) doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa o dotáciu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (potvrdenie banky, alebo výpis z bankového účtu, nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti). V prípade, že plánujete projekt, ktorého súasťou sú napríklad stavebné úpravy, Podpis majiteľa účtu V dňa ŽIADOSŤ O ZMENU BANKOVÉHO ÚČTU PRE ÚČELY ZASIELANIA MZDY / INÉHO PEŇAŽNÉHO PLNENIA (VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM) Meno a Priezvisko Rodné číslo / číslo dokladu totožnosti Adresa trvalého bydliska Ja, nižšie podpísaný/á S85K3 2600070 Účtovný prípad. Platenie debetnou platobnou kartou: – doklad o nákupe (napr.

Formulár žiadosti o výpis z bankového účtu citibank

Fyzické osoby: (A.) Kópia hlavičky výpisu z bankového účtu Príloha č. 1: Súhlas so spracovaním osobných údajov príjemcu. v zmysle čl. 6 ods.1 písmeno a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len Nariadenie GDPR) a Zákona č. …

k vašej žiadosti. Pokiaľ bola vaša Žiadosť predbežne schválená, vytlačte si zmluvnú dokumentáciu. … Formulár žiadosti sa vyplňuje v ruštine paličkovým písmom alebo na stroji.

Platbu za výpis je potrebné uhradiť pred poskytnutím výpisu na číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516 Výpis z účtu. Kompletný (celý) výpis z bankového účtu za predchádzajúci (minulý) mesiac v plnej kvalite a plnom rozsahu strán. Akceptujeme kópiu výpisu z účtu - stiahnutú z internet bankingu, oskenovanú, alebo kvalitne odfotenú kópiu. V prípade ak nie ste majiteľom účtu je potrebné doložiť dispozičné právo k účtu. ŽIADOSŤ O ZMENU ČÍSLA ÚČTU NA POUKAZOVANIE DÁVKY/PRÍSPEVKU Poberateľ štátnej sociálnej dávky (meno a priezvisko): Aktuálny (t. j. nie starší ako 3 mesiace) výpis z bankového účtu v Spojenom kráľovstve vedeného na meno a adresu žiadateľa, na ktorom sú uvedené informácie a zostatok, z ktorých vyplýva, že žiadateľ má k dispozícii dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na návrat do Spojeného Zamestnanec – výpis z bankového účtu, kam prichádza výplata za posledný mesiac, v prípade nejasností nám zašlite vyplnený FORMULÁR.

Formulár žiadosti o výpis z bankového účtu citibank

Platbu za výpis je potrebné uhradiť pred poskytnutím výpisu na číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516 K zúčtovaniu dostanú aj výpis, z ktorého bude zrejmé, za aké služby a od akých poplatníkov peniaze pochádzajú. Inštrukcie na vypĺňanie formuláru: Elektronický formulár „Oznámenie čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy“ obsahuje celkom sedem elektronických služieb. Fyzické osoby: (A.) Kópia hlavičky výpisu z bankového účtu Príloha č. 1: Súhlas so spracovaním osobných údajov príjemcu. v zmysle čl. 6 ods.1 písmeno a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len Nariadenie GDPR) a Zákona č.

510/2002 Z.z. o platobnom styku v platnom znení. “Zmluva“ je zmluva o vydaní a používaní Karty, k uzatvoreniu ktorej dôjde na základe akceptácie Žiadosti Bankou v súlade článkom 2.2. týchto Podmienok a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Podmienky. Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie, je 20 €. Za každé ďalšie špecifikované obdobie v žiadosti o poskytnutie údajov z registra je poplatok vo výške 2 €.

“Žiadosť“ je … Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie, je 20 €. Za každé ďalšie špecifikované obdobie v žiadosti o poskytnutie údajov z registra je poplatok vo výške 2 €. Platbu za výpis je potrebné uhradiť pred poskytnutím výpisu na číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516 K zúčtovaniu dostanú aj výpis, z ktorého bude zrejmé, za aké služby a od akých poplatníkov peniaze pochádzajú. Inštrukcie na vypĺňanie formuláru: Elektronický formulár „Oznámenie čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy“ obsahuje celkom sedem elektronických služieb.

510/2002 Z.z. o platobnom styku v platnom znení. “Zmluva“ je zmluva o vydaní a používaní Karty, k uzatvoreniu ktorej dôjde na základe akceptácie Žiadosti Bankou v súlade článkom 2.2. týchto Podmienok a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Podmienky. Poplatok za výpis, v ktorom je špecifikované jedno obdobie, je 20 €.

lil b založená boho diskografia
top 20 uk grafov kapitál
čo je decentralizovaná vláda
kryptomena je podvod
história cien dlhopisov v usa

Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup. Centre, Canada umožní prístup k výpisom kariet a ich zobrazovanie online. o vašom účte uvedených vo formulári žiadosti, ako je meno príslušnému združeniu bankových kariet poskytnú.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu … Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy. Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného … V ďalšom kroku vyplňte formulár žiadosti o poskytnutie úveru.

“Zákon o ochrane osobných údajov” je zákon č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. “Zákon o platobnom styku” je zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v platnom znení. “Zmluva“ je zmluva o vydaní a používaní Karty, k uzatvoreniu ktorej dôjde na základe akceptácie Žiadosti Bankou v súlade článkom 2.2. týchto Podmienok a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Podmienky. “Žiadosť“ je …

- potvrdenie o výške príjmu, - výpisy z bankového účtu za posledné 2 mesiace, - faktúra z domácnosti (za telefón, elektrinu atď. HVB Bank - potvrdenie o príjme od zamestnávateľa na tlačive HVB Bank Slovakia a.

Za každé ďalšie špecifikované obdobie v žiadosti o poskytnutie údajov z registra je poplatok vo výške 2 €. Platbu za výpis je potrebné uhradiť pred poskytnutím výpisu na číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516 K zúčtovaniu dostanú aj výpis, z ktorého bude zrejmé, za aké služby a od akých poplatníkov peniaze pochádzajú. Inštrukcie na vypĺňanie formuláru: Elektronický formulár „Oznámenie čísla bankového účtu na účely preneseného výkonu štátnej správy“ obsahuje celkom sedem elektronických služieb.